1º Bacharelato-A-B-C

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CCMC.

Cualificación trimestral
1. Presentación – exposición en diapositivas –  dun traballo en grupo  (PowerPoint) e entrega do mesmo ( Word). 2. –Post (individual), mínimo dous por trimestre, no Blog de Climántica sobre temas do temario da materia, propostos polo  profesor. 3. –Exame escrito tipo test baseado no contido dos apartados anteriores. 4.- Actitude-comportamento-presentación de traballos e outras consideracións a ter en conta por parte do profesor.

Puntuacións dás cualificacións trimestrais:
Apartado 1: 4 puntos
Apartado 2: 2 puntos
Apartado 3: 3 puntos
Apartado 4: 1 puntos.

a.-A avaliación final ordinaria do mes de xuño será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles alumnos que teñan pendentes algunha avaliación realizaran non mes de xuño ás probas de recuperación.Considerarase superada a materia cando se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.

b-A avaliación final extraordinaria  do mes de setembro, os alumnos que non superen a avaliación ordinaria do mes de xuño poderán realizar  unha proba no mes de setembro, que será cualificada do 0 ao 10. Considerarase superada a materia cando se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.

Esta entrada foi publicada en CCMC. Garda o enlace permanente.

One Response to 1º Bacharelato-A-B-C

  1. Pingback: O blog nos criterios de avaliación desde o IES de Cacheiras | Blog Guia

Deixa unha resposta